top of page

Bestilling av opplag og andre tjenester fra Framnæs Maritime AS

1. KUNDEINFORMASJON (ALLE FELTER MÅ FYLLES UT)

2. INFORMASJON OM BÅT

LEVERINGSMÅTE

Leveringsmåte

2. INFORMASJON OM BÅT

BESTILLING AV TJENESTER

OPPLAG MED HØYTRYKKSPYLING AV UNDERVANNSSKROG (*) Opplag inkluderer: Kranløft opp. Transport til opplagsplassen. Oppstilling. Leie av opplagsareal ute/inne. Henting for utsetting. Transport fra opplagsplassen. Kranløft ut. Høytrykkspyling inkluderer: Høytrykkspyling av undervannskrog med varmtvann, maks tid 20 minutter. Det forutsettes at båten er stoffet hvert år, ellers faktureres det etter medgått tid. Miljø: Spylevannet renses på spyleplassen.

OPPLAG INNE (OPPLAGSPERIODE: 15. AUGUST TIL 15.JUNI 2024/25)

Opp til 25 fot

Fast pris

NOK 13500,-

26-30 fot

Pr. fot

NOK 1100,-

31-40 fot

Pr. fot

NOK 1500,-

over 40 fot

Pr. fot

NOK 1600,-

OPPLAG UTE (OPPLAGSPERIODE: 15. AUGUST TIL 15.JUNI 2024/25)

Opp til 25 fot

Fast pris

NOK 8900,-

26-30 fot

Pr. fot

NOK 590,-

31-40 fot

Pr. fot

NOK 620,-

over 40 fot

Pr. fot

NOK 720,-

Båter som avviker fra dette: kontakt FM for tilbud.

OPPTAK OG SJØSETTING

Inkluderer transport til/fra oppstillingsplass og oppstilling

0 til 10 fot

10 til 16 fot

16 til 23 fot

23 til 27 fot

28 til 30 fot

31-40 fot

41-50 fot

51 - 60 fot

Over 60 fot

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

Pr. løft

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

NOK

650,-

1150,-

1650,-

1760,-

2800,-

3850,-

5500,-

6200,-

7500,-

KORTTIDSPLASS PÅ LAND

Korttidsplass på land inntil 7 dager

Pr. fot

NOK

306,-

Korttidsplass på land etter 7 dager

Pr. uke

NOK

2920,-

HØYTRYKKSPYLING

Høytrykkspyling

Pr. fot ( ex mva )

NOK

70,-

Leie av høytrykkspyler.

Pr. gang ( maks 45 min )

NOK

470,-

LEIE AV OPPLAGSMATERIELL

Leie opplagsmateriell motorbåt, opptil 45 fot

Pr. sesong

NOK

2000,-

Leie opplagsmateriell motorbåt, over 45 fot

Pr. sesong

NOK

3400,-

Leie opplagsmateriell motorbåt, opptil 45 fot

Pr. dag

NOK

150,-

Leie opplagsmateriell motorbåt, over 45 fot

Pr. dag

NOK

260,-

Leie krybbe - seilbåt, opptil 35 fot

Pr. sesong

NOK

5400,-

Leie krybbe - seilbåt, over 35 fot

Pr. sesong

NOK

7500,-

Leie krybbe - seilbåt, opptil 35 fot

Pr. dag

NOK

250,-

Leie krybbe - seilbåt, over 35 fot

Pr. dag

NOK

450,-

LAGRING AV MAST

(Transport av mast fra nedriggingsplass til lagringssted (begge hos FM) samt plassering, faktureres etter medgått tid)

Lagring av mast (inne)

Pr. meter

NOK

350 ,-

Lagring av mast (ute)

Pr. meter

NOK

230 ,-

STOFFING - VASK - POLERING

Vask utvendig

Pr. fot

NOK

110 ,-

Stoffing

Pr. fot

NOK

277 ,-

Polering over fenderlist

Pr. fot

NOK

220 ,-

Eventuell flybridge kommer i tillegg. Må avtales.

Polering under fenderlist

Pr. fot

NOK

210,-

Prisene inkluderer arbeid, forbruksmateriell og mva. Bunnstoff: Jotun Nonstop eller Hempel Mille. Andre typer; kontakt FM for tilbud.

Sliping og puss av propeller

Vask innvendig

Vask av rigg

Kontakt oss for tilbud

Kontakt oss for tilbud

Kontakt oss for tilbud

Rubbing

Teak: rens og olje

Kontakt oss for tilbud

Kontakt oss for tilbud

Vedlikehold av trebåter

Kontakt oss for tilbud

RIGG OG SEIL

RIGG-ARBEIDER

Rigging

Kontakt oss for tilbud

Nedrigging

Kontakt oss for tilbud

Service av rigg

Kontakt oss for tilbud

SEILMAKER-ARBEIDER

Nye seil

Kontakt oss for tilbud

Reparasjon av seil

Kontakt oss for tilbud

Rengjøring av seil

Kontakt oss for tilbud

For puter og kalesjer

Kontakt oss for tilbud

TRIMMING AV SEIL OG RIGG

Råd og veiledning

Kontakt oss for tilbud

YTTERLIGERE KOMMENTARER TIL BESTILLINGEN

Takk!

Feil. Prøv igjen.

BETINGELSER

Båtopplag med høytrykksspyling av undervannsskrog

 

Opplag inkluderer følgende arbeidsoppgaver:

 • Kranløft opp.

 • Opplasting for opplag.

 • Transport til opplagsplassen.

 • Oppstilling.

 • Leie av opplagsareal ute/inne.

 • Opplasting for utsetting.

 • Transport fra opplagsplassen.

 • Kranløft ut.

 

Høytrykksspyling inkluderer:

 • Høytrykksspyling av undervannskrog med varmtvann, maks tid 20 minutter.

 • Det forutsettes at båten er stoffet hvert år, ellers faktureres det etter medgått tid.

 

Alle priser beregnes etter båtens største lengde og er inkl mva.

Seilbåter som skal lagres inne må rigge ned mast. Kontakt FM for tilbud.

Båteier er ansvarlig for at det i seilbåter som lagres ute ikke oppstår støy fra riggen.

Alle priser for opplag og løft er basert på en-skrogsbåter.

Maks bredde ca. 7 meter og maks tyngde ca 75 tonn. Maks dybde 3 - 4 meter.

Båter som avviker fra dette: kontakt FM for tilbud.

 

Regler for båt før, ved og etter løft/opplag:

 

Før og etter opplag/løft.

 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten er utstyret med riktig dimensjonerte utstyr for fortøyning, så som fendre, fortøyningstau etc for fortøyning på angitt plass hos FM.

 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten er riktig og forsvarlig fortøyd og lens for vann når den er avtalt levert/hentet på angitt plass hos FM.

 • Det er båteiers ansvar å sørge for at båten blir levert/hentet på avtalt tidspunkt.

 • Båten skal leveres med minst mulig løse gjenstander, personlige eiendeler, brannfarlige stoffer/væsker som f eks drivstoff, alkohol, etc, ombord.

 • Båteier har selv ansvaret for å skaffe til veie korrekt opplagsutstyr og har selv ansvaret for at dette er riktig dimensjonert, plassert og benyttet i forhold til båtens form, størrelse og vekt. Slikt utstyr skal merkes med båtens og eierens navn.

 

Under opplag/landsetting.

 • Båteier bærer selv ansvaret for båt med maskin/rigg og alt annet fast eller løst utstyr.

 • Båteier plikter å ha sin båt forsikret og har selv ansvaret for korrekt forsikringsdekning.

 • Forsikringen skal også omfatte skader den kan påføre FMs anlegg og/eller andre båter. FM har rett til å be leier dokumentere sin forsikringsordning og at den er gjeldende.

 • FM håndterer båt med utstyr etc for eiers ansvar og risiko, og har ikke ansvar for tyveri, brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført ved naturbegivenheter; vind, nedbør, flom etc.

 • FM er dekket av de nødvendige forsikringer som står i forbindelse med selskapets virksomhet

 • Båteier skal påse og har ansvar for at all strøm som kobles til båt på land/i sjøen (landstrøm) går gjennom strømmåler (strømmåleren vil bli avlest før og etter bruk og strømforbruket vil deretter bli fakturert båteieren).

 • Båteier skal sørge og er ansvarlig for at presenninger, tauverk og lignende skal festes slik at unødig skade og vindstøy unngås.

 

Regler for arbeid på båter i FMs anlegg:

 • Båteier har ikke anledning til å utføre arbeid på båter som står i opplag innendørs.

 • Kun eksterne firmaer som har egen avtale med FM, har anledning til å utføre arbeid på båter som befinner seg i FMs anlegg.

 • Det skal til enhver tid tas tilbørlig hensyn til omkringliggende båter samt den profesjonelle aktivitet som pågår på området.

 • Varme arbeider er ikke under noen omstendighet tillatt.

 • All strøm som kobles til/benyttes i/ved båt skal gå gjennom strømmåler (strømmåleren vil bli avlest før og etter bruk og strømforbruket vil deretter bli fakturert båteieren).

 • Det er båteiers ansvar å sørge for ryddighet:

  • Området rundt båten skal holdes ryddig og fri for verktøy, annet utstyr, søppel etc

  • Alt brennbart materiale skal behandles med tilbørlig aktsomhet og fjernes raskt – jf. nedenfor.

  • Alt støv, herunder støv fra pussing av lakk, bunnstoff, trevirke osv, skal umiddelbart samles opp ved at pusseutstyr er tilkoblet støvsuger og at båten tildekkes/skjermes slik at støv ikke spres. Støv etc som kan falle på bakken skal løpende samles opp i presenning og/eller støvsuges og deretter deponeres. Det båteiers ansvar å sørge for lovlig oppbevaring og deponering.

  • Skjøteledninger skal benyttes med aktsomhet. Slike ledninger skal frakobles umiddelbart etter at arbeidet er avsluttet.

 • Det er ingen avfallsordning på FMs område. Søppel, spillolje, filler, batterier, maling, støv, rester etc. må den enkelte båteier derfor umiddelbart medbringe ut av området og deponere annensteds på foreskrevet vis.

 • Det er strengt forbudt å kaste noe i sjøen innenfor eller utenfor anleggets grenser.

 • Ved lensing av vann skal man forsikre seg om at spillolje eller andre forurensende væsker ikke bli lenset ut sammen med bunnvannet.

 • Septiktank kan ikke tømmes i havnen eller på land.

 • Joller, utstyr eller lignende skal ikke hensettes på brygger eller innenfor området for øvrig.

 

Generelle betingelser

 • Dersom ikke annet er spesifisert er alle priser inklusiv merverdiavgift.

 • Fakturering av vinteropplag skjer om høsten for hele opplagsperioden.

 • Fakturering for andre oppdrag skjer straks oppdraget er utført.

 • Betalingsbetingelser: Kontant eller faktura med forfall pr. 15 dager om ikke annet er avtalt. Ved betalingsmislighold gjelder bestemmelsene i lov 29. mai 1953 nr. 1 om rett for handverkarar o.a. til å selja ting som ikkje vert henta, tilsvarende. Loven inneholder regler om tilbakeholds- og salgsrett. Lovteksten vises i sin helhet på: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1953-05-29-1?q=Lov

bottom of page